Regulaminy

Ogólne Warunki Najmu Apartamentów (OWNA)

Wprowadzenie

Ogólne Warunki Najmu Apartamentów (OWNA) mają na celu określenie zasad wynajmu apartamentów oferowanych przez firmę CENTRALA NIERUCHOMOŚCI Karol Rutkowski z siedzibą w Toruniu pod adresem 87-100 Toruń ul. Gagarina 36H, działającą na podstawie wpisu do CEIDG, NIP: 9561909155, REGON: 340845228, za pośrednictwem posiadanych lub obsługiwanych serwisów internetowych.

Dokonanie rezerwacji pobytu w wybranym apartamencie za pośrednictwem firmy CENTRALA NIERUCHOMOŚCI Karol Rutkowski oznacza zaakceptowanie postanowień zawartych w OWNA.

Postanowienia

§1. Oznaczenie podmiotów

 1. Właściciel – podmiot posiadający prawo własności, lub ustanowione na jego rzecz prawo zależne do dysponowania lokalem będącym przedmiotem najmu.
 2. Operator Systemu Rezerwacji – podmiot prowadzący zdalną obsługę powierzonego apartamentu w zakresie obsługi rezerwacyjnej, upoważniony przez Właściciela.
 3. Rezydent – podmiot reprezentujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Właściciela apartamentu w kontaktach z gośćmi, w tym do zawierania stosownych umów najmu wraz z ich rozliczaniem.
 4. Gość – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, biorący w odpłatne, określone w czasie użytkowanie należący do Właściciela apartament, na podstawie umowy zawartej z reprezentującym Właściciela Rezydentem, na podstawie dokonanej rezerwacji apartamentu za pośrednictwem Operatora Systemu Rezerwacji.

§2. Postanowienia wprowadzające, dotyczące najmu

 1. Wynajem apartamentów prowadzony jest w trybie dobowym.
 2. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, doba pobytu trwa od godziny 14.00 w dniu przybycia do godziny 11.00 w dniu, w którym według umowy pobyt zostaje zakończony.
 3. Przyjazd lub wyjazd gości w godzinach 22.00 – 7.00 jest możliwy za dodatkową opłatą (w godzinach 22.00 – 24.00 – 50zł, 24.00 – 7.00 – 100zł).

§3. Zawarcie umowy

 1. W chwili dokonywania meldunku przez gości, osoba rezerwująca pobyt ma obowiązek zawrzeć z właścicielem apartamentu stosowną umowę w formie pisemnej. Wzory umów dostępne są u obsługującego apartament Rezydenta, będącego pełnomocnikiem właściciela.
 2. Przy zawarciu umowy Rezydent ma prawo żądać okazania przez osobę rezerwującą jej dowodu tożsamości.
 3. Opłata za pobyt w apartamencie wnoszona jest przez gości zgodnie z zapisem w umowie.
 4. Opłata za pobyt w apartamencie nie zawiera opłaty klimatycznej płatnej lokalnie.
 5. Zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu rezerwacji pobytu w apartamencie, gość ma obowiązek uiścić opłatę kaucyjną na poczet wyrządzonych w wyposażeniu apartamentu szkód.
 6. Opłata kaucyjna rozliczana jest przed zakończeniem pobytu gościa w apartamencie i zwracana w odpowiednim zakresie po dokonaniu zwrotu kluczy.
 7. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia Rezydenta do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do apartamentu.
 8. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie ograniczona jest do liczby określonej w ofercie dotyczącej apartamentu.
 9. >W przypadku gdy, liczba gości przybyłych jest większa od liczby zgłoszonej w trakcie rezerwacji, Rezydent może odmówić zakwaterowania.

§4. Faktury VAT i rachunki uproszczone

 1. W przypadku chęci otrzymania przez gości faktury VAT lub rachunku uproszczonego obejmującego koszty zakwaterowania, gość jest zobowiązany zgłosić to Rezydentowi w chwili zawarcia umowy.
 2. Rachunek lub faktura VAT zostanie wystawiona przez Właściciela apartamentu oraz dostarczona gościom w ustalony sposób oraz w wyznaczonym terminie.

§5. Zakwaterowanie zwierząt domowych

 1. Pobyt zwierząt domowych w apartamencie dopuszczalny jest jednie w odniesieniu do apartamentów oznaczonych w ofercie jako posiadające zgodę właścicieli na ich zakwaterowanie.
 2. Zakwaterowanie zwierząt domowych obciążone jest opłatą za dodatkowe usługi oczyszczania apartamentu w wysokości 50,00 zł, która to opłata pobierana jest w chwili zawarcia umowy z Rezydentem.
 3. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu.

§6. Odpowiedzialność za mienie powierzone

 1. Goście odpowiadają za wszelkie, wyrządzone w wyposażeniu apartamentu oraz jego instalacjach szkody, niewynikające z normalnego użytkowania.
 2. W przypadku stwierdzenia spowodowanie pogorszenia stanu apartamentu przez gości, Rezydent ma prawo zatrzymać pobraną opłatę kaucyjną w kwocie proporcjonalnej do wartości wyrządzonych szkód lub w pełnym zakresie.
 3. Zatrzymanie kaucji nie wyłącza dochodzenia przez Właściciela roszczeń tytułem poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.
 4. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do apartamentu oraz piloty do bram wjazdowych. Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 300,00 zł.
 5. Gość apartamentu jest zobowiązany dokonać kontroli pełnego zamknięcia apartamentu w chwili jego opuszczania.

§7. Wykorzystanie miejsc parkingowych

 1. Goście apartamentu zobowiązani są do parkowania posiadanych pojazdów w miejscach wyznaczonych dla wynajmowanego apartamentu (o ile takie istnieje) lub na parkingu ogólnodostępnym według wskazówek Rezydenta.
 2. Zajęcie miejsca parkingowego przynależnego podmiotowi trzeciemu pociąga za sobą ryzyko odholowania pojazdu gościa na jego koszt.

§8. Zasady pobytu w apartamencie

 1. Apartament przekazywany gościom w chwili meldunku powinien być wysprzątany oraz dodatkowo wyposażony w:
  1. Ręcznik przypadający na każdą, zakwaterowaną osobę;
  2. Komplet czystej pościeli.
 1. Stan pozostający w sprzeczności ze stanem oczekiwanym, określonym w punkcie poprzedzającym powinien być niezwłocznie zgłoszony wyznaczonemu Rezydentowi.
 2. W apartamentach obowiązuje zakaz palenia tytoniu z wyłączeniem przynależnych tarasów lub balkonów.
 3. Gości apartamentu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.
 4. Gość apartamentu ma obowiązek stosowania się do obejmującego apartament regulaminu budynku wyłożonego na klatkach schodowych oraz do zasad współżycia społecznego.
 5. Goście mają obowiązek zachować czystość w apartamencie, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku.
 6. Śmieci nagromadzone przez gości w czasie pobytu powinny zostać usunięte do wyznaczonego zsypu lub śmietnika ogólnego.
 7. W przypadku wystąpienia w czasie pobytu w apartamencie okoliczności niezależnych od gości, powodujących poważne utrudnienia w korzystaniu z apartamentu lub uniemożliwiające jego wykorzystanie, goście są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o fakcie wystąpienia wskazanych okoliczności Rezydenta.
 8. W sytuacji określonej w punkcie poprzedzającym, Rezydent wyznaczy gościom apartament zastępczy o porównywalnym standardzie.
 9. Lokalizacja apartamentu zastępczego może nie pokrywać się z lokalizacją apartamentu pierwotnego. Zmiana lokalizacji nie stanowi podstawy do wysuwania roszczeń dotyczących niewłaściwego wykonania umowy.
 10. Jeżeli wyznaczenie lokalu zastępczego okaże się niemożliwe, Operator Systemu Rezerwacji lub Rezydent może wyznaczyć gościom lokal o innym niż apartament pierwotny standardzie, przy jednoczesnej modyfikacji kwoty czynszu.
 11. W sytuacji określonej w punkcie poprzedzającym, goście mają prawo rozwiązania zawartej umowy zachowując roszczenie o wypłatę kwoty czynszu, proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni.
 12. Jeżeli sytuacja określona w pkt. 8 wystąpiła z winy gości, Rezydent ma prawo rozwiązania zawartej umowy w trybie natychmiastowym, zatrzymując pełną kwotę czynszu oraz kaucji. Postanowień pkt.§10 – 13 nie stosuje się.
 13. Naruszenie regulacji niniejszego paragrafu przez Gości, może powodować rozwiązanie przez właściciela zawartej umowy najmu w trybie natychmiastowym, bez prawa do zwrotu opłaty czynszowej za niewykorzystane dni pobytu oraz opłaty kaucyjnej.

§9. Zakończenie pobytu

 1. Przed zakończeniem pobytu goście zobowiązani są pozmywać używane naczynia będące wyposażeniem apartamentu oraz zrealizować obowiązek określony w §8 pkt. 5.
 2. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament Rezydentowi w celu skontrolowania stanu powierzonego lokalu
 3. Gość ma obowiązek uczestniczyć w oględzinach stanu apartamentu oraz jego wyposażenia.
 4. Gość jest zobowiązany zgłosić Rezydentowi wszelkie, powstałe szkody w wyposażeniu apartamentu.
 5. Oględziny, o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu potwierdzane są sporządzonym protokołem.
 6. Przed podpisaniem protokołu gość jest zobowiązany zwrócić otrzymane w chwili meldunku klucze oraz piloty do bram wjazdowych
 7. Na podstawie sporządzonego protokołu z oględzin następuje rozliczenie pobranej opłaty kaucyjnej. Postanowienia §6 stosuje się odpowiednio.

§10. Siła wyższa

 1. Poprzez siłę wyższą przyjmuje się wszelkie, niezależne od Właściciela, Rezydenta oraz Operatora Systemu Rezerwacji, niemożliwe do przewidzenia okoliczności faktyczne, uniemożliwiających wynajem gościom określonego w rezerwacji apartamentu, które to okoliczności są niemożliwe do natychmiastowego usunięcia standardowymi środkami.
 2. Siłą wyższą są również wszelkie niezależne od podmiotów wskazanych w pkt. 1 okoliczności stwarzające bezpośrednie lub potencjalne zagrożenie wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, życiu lub majątku gości.
 3. W sytuacji określonej punktem poprzedzającym, Właściciel zastrzega sobie prawo zaproponowania gościom bezpośrednio lub za pośrednictwem rezydenta lub Operatora Systemu Rezerwacji obiektu zastępczego o porównywalnym lub zbliżonym standardzie do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.
 4. Właściciel ma również prawo, w przypadku wystąpienia siły wyższej anulować umowę ze zwrotem uzyskanych świadczeń, z uwzględnieniem kosztów usług już zrealizowanych na rzecz Gości.

§11. Przedterminowe opuszczenie apartamentu

 1. Gość, skracający pobyt w apartamencie z przyczyn od niego zależnych (w tym też z powodów osobistych lub wypadków natury losowej), obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Rezydenta o powstałym fakcie wraz z określeniem terminu opuszczenia apartamentu.
 2. Rezydent w wyznaczonym terminie dokona odbioru apartamentu oraz kluczy i pilotów do bram wjazdowych, jak również dokona końcowego rozliczenia opłaty kaucyjnej w trybie §6 i §9.
 3. Skrócenie pobytu Gości w apartamencie z przyczyn niezależnych od podmiotów wskazanych w §1 pkt. 1-3 lub opuszczenie apartamentu przez Gości bez wykonania obowiązku określonego w pkt. 1 i 2 nie powoduje powstania roszczenia o zwrot opłaty czynszowej za niewykorzystane dni pobytu.
 4. W przypadku nieopłacenia przez Gości opłaty za pobyt w apartamencie w sytuacji określonej w punkcie poprzedzającym, Właściciel ma prawo dochodzić części należnej mu opłaty na drodze windykacyjnej i procesowej.
 5. Monitoring płatności, czynności windykacyjne oraz procesowe realizowane są przez firmy zewnętrzne.
 6. W sytuacji określonej w pkt. 4 Właściciel zastrzega sobie prawo cesji powstałej wierzytelności na Operatora Systemu Rezerwacji lub inny, wybrany przez niego podmiot.

§12. Reklamacje

 1. Pod pojęciem reklamacji należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi i zażalenia dotyczące:
  1. Zastanych lub wstępujących warunków pobytu w wynajętym apartamencie odbiegających od standardu określonego w katalogu lub publikowanej informacji;
  2. Stwierdzonych usterek lub braków w wyposażeniu apartamentu odbiegających od standardu określonego w katalogu lub publikowanej informacji;
  3. Standardów obsługi Gości przez Rezydenta lub Operatora Systemu Rezerwacji;
  4. Zależnych od Właściciela, Rezydenta lub Operatora Systemu Rezerwacji okoliczności mających istotny wpływ na standard pobytu w apartamencie;
 1. Reklamacje winny być zgłaszane wyznaczonemu Rezydentowi oraz wnoszone w formie pisemnej lub równoważnej formie elektronicznej do Operatora Systemu Rezerwacji.
 2. Wnoszący reklamacje winien podać swoje dane personalne wraz z aktualnym adresem korespondencyjnym, adresem poczty elektronicznej, numerem telefonu kontaktowego oraz numerem rezerwacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie apartamentu zajmowanego przez reklamującego oraz kompletny opis sytuacji podlegającej reklamacji jak również precyzyjne określenie roszczenia.
 4. Reklamacje posiadające wymagana formę oraz treść będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania ich Operatorowi Systemu Rezerwacji.
 5. Korespondencja niespełniająca warunków określonych w pkt. 3 i 4 Operator Systemu Rezerwacji pozostawia bez rozpatrzenia.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Podmiot określony w §1 pkt. 1-3 nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości pozostawione na terenie apartamentu, miejscu parkingowym lub miejscu przyległym do apartamentu rozumianym jako cześć wspólna nieruchomości, w której apartament się znajduje.
 2. Podmiot określony w §1 pkt. 1-3 nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania lokali niebędących własnością lub niebędących zarządzanymi przez wyżej wskazanych, sąsiadujących lub mogących wywierać wpływ na lokal będący przedmiotem najmu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie części wspólnych budynku przez podmioty trzecie.
 3. W sytuacji określonej w punkcie poprzedzającym postanowień §8 pkt. 8 – 12 nie stosuje się.
 4. Wszelkie jednostki redakcyjne użyte w Ogólnych Warunkach Najmu Apartamentów nie wpływają na treść dokumentu i służą wyłącznie ułatwieniu jego lektury.
 5. Gdyby na skutek zmiany obowiązującego prawa, jakiekolwiek postanowienia OWNA utraciły ważność, stały się nielegalne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia nie będą naruszane w zakresie dozwolonym przez prawo.
 6. W sprawach nieuregulowanych w OWNA znajdują zastosowanie odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego
 7. Strony postanawiają rozwiązywać wszystkie, powstałe na gruncie OWNA spory na drodze polubownej.
 8. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów z zakresu OWNA jest Sąd Rejonowy, właściwy dla siedziby Właściciela.
 9. Ogólne Warunki Najmu Apartamentów wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: