Podatek od nieruchomości w pigułce

administrator 29 grudnia 2016

Podatek od nieruchomości

 

Kwestię podatku od nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 • grunty;
 • budynki lub ich części;
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 • grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • pod warunkiem wzajemności – nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych;
 • grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych;
 • nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich;
 • grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 • właściciel;
 • użytkownik wieczysty;
 • samoistny posiadacz;
 • w niektórych przypadkach – posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do nieruchomości lub wejście w jej posiadanie.
Na przykład, jeżeli kupimy mieszkanie w lipcu, 1 sierpnia powstaje obowiązek podatkowy związany z podatkiem od nieruchomości.
Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek (czyli na przykład jeżeli sprzedamy lub podarujemy komuś nieruchomość).

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

 • osoby fizyczne – płacą podatek od nieruchomości w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Płatność można wykonać przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie, w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

Dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości:

 • osoby fizyczne zobowiązane są składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia obowiązku podatkowego (lub zaistnienia okoliczności powodującej zmianę wysokości podatku lub jego wygaśnięcia) formularze z informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych, organom podatkowym właściwym ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne zobowiązane są składać w terminie do 15 stycznia (lub w ciągu 14 dni od dnia powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego jeżeli obowiązek podatkowy powstał 15 stycznia) formularze z deklaracją na podatek od nieruchomości.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości.

Zwolnione od podatku od nieruchomości są m.in.:

 • budowle kolejowe stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego, a także zajęte pod nie grunty;
 • budowle infrastruktury portowej oraz zajęte pod nie grunty;
 • budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;
 • budynki gospodarcze lub ich części służące działalności leśnej lub rybackiej, położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;
 • nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;
 • grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych;
 • grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody – w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody;
 • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,

Od podatku od nieruchomości zwolnione są również :

 • uczelnie, szkoły, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; (z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej);
 • prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej;
 • jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,

Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jest wyszczególniona szersza lista zwolnień od podatku od nieruchomości.

Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe.

Stawki podatkowe.

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Minister Finansów określa corocznie w obwieszczeniu górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Na rok 2008 górne granice są określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. Stawki te nie mogą przekroczyć rocznie w 2008 roku:

 • od gruntów

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł od 1 m² powierzchni;
– pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni;
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od 1 m² powierzchni;

 • od budynków lub ich części

– mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,01 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,37 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

 • od budowli – 2% ich wartości.
Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Rada gminy może różnicować wysokość stawek podatkowych dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

„Treści zawarte w artykule mają charakter ogólnej informacji. W sprawach indywidualnych zwróć się do Kancelarii Doradztwa Podatkowego lub do właściwego Urzędu z prośbą o interpretację.”

Źródło: morizon.pl